[{"bid":"18216","bname":"Coca-Cola\u53ef\u53e3\u53ef\u4e50","border":"1","destpath":"full\/1b09c407193df0486a74e896592adcfa06791158.jpg","city":"\u7f8e\u56fd","votes":"76","khmydcontent":"91.38","yitou":0},{"bid":"18287","bname":"PEPSI\u767e\u4e8b\u53ef\u4e50","border":"2","destpath":"full\/d7ff0346b9adb07038a9e33fdc6195ee55ef4920.jpg","city":"\u7f8e\u56fd","votes":"97","khmydcontent":"91.06","yitou":0},{"bid":"18237","bname":"\u96ea\u78a7","border":"3","destpath":"full\/7e3f75f3ba77a9eec409c049ff3ac23597c29b46.jpg","city":"\u7f8e\u56fd","votes":"75","khmydcontent":"90.77","yitou":0},{"bid":"18289","bname":"7-UP\u4e03\u559c","border":"4","destpath":"full\/1b57da92c42519f22273a3285226375fe68aed9a.jpg","city":"\u7f8e\u56fd","votes":"199","khmydcontent":"90.43","yitou":0},{"bid":"18245","bname":"Mirinda\u7f8e\u5e74\u8fbe","border":"5","destpath":"full\/751a77e1675e67f1c1b7f8cc92d3256bc5d6c93e.jpg","city":"\u7f8e\u56fd","votes":"193","khmydcontent":"90.00","yitou":0},{"bid":"18252","bname":"Fanta\u82ac\u8fbe","border":"6","destpath":"full\/5c28d90131aed0a2f80c14fa090165d4e99767f7.jpg","city":"\u5fb7\u56fd","votes":"48","khmydcontent":"89.78","yitou":0},{"bid":"18202","bname":"Schweppes\u6021\u6cc9","border":"9","destpath":"full\/519e30363870d752264bf2fc3b5effcde2ff5e00.jpg","city":"\u82f1\u56fd","votes":"108","khmydcontent":"88.77","yitou":0},{"bid":"18290","bname":"\u6fc0\u6d6a","border":"11","destpath":"full\/29d22fb8d4949e560efa406a94e4d896b47cd2b1.jpg","city":"\u7f8e\u56fd","votes":"171","khmydcontent":"88.00","yitou":0},{"bid":"18247","bname":"LOTTE\u4e50\u5929\u996e\u6599","border":"19","destpath":"full\/21c306c053b3bf770cb2773fee40fc3b336749ee.jpg","city":"\u97e9\u56fd","votes":"80","khmydcontent":"85.40","yitou":0}]