{"\u6d59\u6c5f":[{"bid":"14807","bname":"\u7279\u7f8e\u523bTOMIC","border":"14","destpath":"full\/89c4174e14235409fd61d36f802d0ef9682ef59f.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"226","khmydcontent":"87.03","yitou":0},{"bid":"14804","bname":"\u534e\u4e9aWaya","border":"11","destpath":"full\/e7ed5870437e95554b00b335b3f55f50a2d701d2.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"170","khmydcontent":"88.05","yitou":0},{"bid":"2449","bname":"\u82cf\u6cca\u5c14SUPOR","border":"9","destpath":"full\/ba92a7af2b3d02879baff8632abb02fa26126677.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"138","khmydcontent":"88.70","yitou":0},{"bid":"14753","bname":"\u54c8\u5c14\u65afHAERS","border":"8","destpath":"full\/8fb10012fc3d97fbba9ce6a735c3d07d95373b52.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"101","khmydcontent":"89.05","yitou":0},{"bid":"14884","bname":"\u5929\u559ctianxi","border":"13","destpath":"full\/dafe9c4c6cfa7fa61f4a52f1914aadac2c4a492c.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"81","khmydcontent":"87.43","yitou":0},{"bid":"14430","bname":"\u5609\u7279GINT","border":"19","destpath":"full\/093ecf91eb9682709bbc894d1194a3b85011eccd.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"48","khmydcontent":"85.37","yitou":0},{"bid":"14892","bname":"\u91d1\u53e3Kinco","border":"16","destpath":"full\/43e01e7e32175e55630b441449960481993109bb.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"21","khmydcontent":"86.43","yitou":0},{"bid":"35973","bname":"\u90a6\u8fbeBongda","border":"28","destpath":"full\/b87d153718f4d9741aa91aaaa9193a4bb43ae07f.jpg","city":"\u6d59\u6c5f","cityid":"45","votes":"13","khmydcontent":"84.68","yitou":0}],"\u5e7f\u4e1c":[{"bid":"2571","bname":"\u632f\u5174Zenxin","border":"18","destpath":"full\/26d0e2722883c56ddb19100acbbfb6e66e0fd669.jpg","city":"\u5e7f\u4e1c","cityid":"17","votes":"165","khmydcontent":"85.72","yitou":0},{"bid":"14751","bname":"\u601d\u5b9dSIBAO","border":"10","destpath":"full\/b4e02859f33ea5cbddb307b296f257b5dcc4ac3d.jpg","city":"\u5e7f\u4e1c","cityid":"17","votes":"70","khmydcontent":"88.37","yitou":0},{"bid":"36005","bname":"\u601d\u6e90SIYUAN","border":"33","destpath":"full\/3ea6c709aad6069e5c774b1449891506143f0764.jpg","city":"\u5e7f\u4e1c","cityid":"17","votes":"64","khmydcontent":"84.32","yitou":0},{"bid":"14882","bname":"\u5bcc\u80fd\u8fbeFRANDO","border":"22","destpath":"full\/304647d371cef698c723ba0fc8f997b69e29635b.jpg","city":"\u5e7f\u4e1c","cityid":"17","votes":"46","khmydcontent":"84.94","yitou":0},{"bid":"36018","bname":"\u6676\u7687","border":"31","destpath":"full\/5000fb2dd1df6f6ca96181b8bf9f00f5723ce622.jpg","city":"\u5e7f\u4e1c","cityid":"17","votes":"7","khmydcontent":"84.49","yitou":0}],"\u5b89\u5fbd":[{"bid":"14750","bname":"\u5bcc\u5149","border":"1","destpath":"full\/c380ac1e2c738b50a23c47df28523efe06b129f7.jpg","city":"\u5b89\u5fbd","cityid":"12","votes":"233","khmydcontent":"91.38","yitou":0},{"bid":"36017","bname":"\u4e3d\u5c0a","border":"35","destpath":"full\/fffc09967d4e5687caeba74adac6487ea5f8f46e.jpg","city":"\u5b89\u5fbd","cityid":"12","votes":"55","khmydcontent":"84.14","yitou":0},{"bid":"14752","bname":"\u9752\u82f9\u679c","border":"2","destpath":"full\/49ee406de8cc754a577fc214289ee1bc8d14ea24.jpg","city":"\u5b89\u5fbd","cityid":"12","votes":"39","khmydcontent":"91.12","yitou":0},{"bid":"36019","bname":"\u53d1\u5f3a","border":"32","destpath":"full\/7a460a0cbd0a318fd913191e4b8b66916fdd370c.jpg","city":"\u5b89\u5fbd","cityid":"12","votes":"27","khmydcontent":"84.37","yitou":0}],"\u5c71\u4e1c":[{"bid":"14805","bname":"\u77f3\u5c9b","border":"7","destpath":"full\/03f8567bb8ff52cb701c1ece89093a2163444828.jpg","city":"\u5c71\u4e1c","cityid":"35","votes":"69","khmydcontent":"89.47","yitou":0},{"bid":"36022","bname":"\u846b\u82a6\u5b9d\u8d1d","border":"39","destpath":"full\/2a876631c0d09581fcce3d4c1c1815024e0cb003.jpg","city":"\u5c71\u4e1c","cityid":"35","votes":"40","khmydcontent":"84.00","yitou":0},{"bid":"36020","bname":"\u559c\u78a7Scybe","border":"38","destpath":"full\/6d4db0d0c91089ead31fe5d898c53725e6238d8f.jpg","city":"\u5c71\u4e1c","cityid":"35","votes":"19","khmydcontent":"84.10","yitou":0}],"\u6c5f\u82cf":[{"bid":"14846","bname":"\u5e0c\u8bfaHEENOOR","border":"5","destpath":"full\/70f608066cfc8c53c17a86e0c82bc78959084002.jpg","city":"\u6c5f\u82cf","cityid":"27","votes":"232","khmydcontent":"90.10","yitou":0},{"bid":"3429","bname":"\u534e\u5bccHUAFU","border":"25","destpath":"full\/e60b058b16254b750f5bf1c7021e91e48c196d43.jpg","city":"\u6c5f\u82cf","cityid":"27","votes":"14","khmydcontent":"84.86","yitou":0}],"\u4e0a\u6d77":[{"bid":"14875","bname":"\u4e07\u8c61WANXIANG","border":"17","destpath":"full\/4e711d81d71100ec89a8439548c1683f31457e4c.jpg","city":"\u4e0a\u6d77","cityid":"36","votes":"179","khmydcontent":"86.03","yitou":0},{"bid":"36015","bname":"\u7231\u5fb7\u5229\u65afidealist","border":"29","destpath":"full\/8da713b3a5adae1b06ff6935dc6b25c713e3a53f.jpg","city":"\u4e0a\u6d77","cityid":"36","votes":"62","khmydcontent":"84.65","yitou":0}],"\u91cd\u5e86":[{"bid":"36016","bname":"\u661f\u6e90","border":"26","destpath":"full\/62265ff61aa1000fe88456591a2cb2c9716efa76.jpg","city":"\u91cd\u5e86","cityid":"15","votes":"23","khmydcontent":"84.82","yitou":0},{"bid":"30973","bname":"HOSON\u660a\u665f","border":"23","destpath":"full\/9c005662727f84ea8c333186ea53575b07fc5dfe.jpg","city":"\u91cd\u5e86","cityid":"15","votes":"3","khmydcontent":"84.93","yitou":0}],"\u6cb3\u5317":[{"bid":"36012","bname":"\u534e\u83b9","border":"21","destpath":"full\/9fd71f2fccc730dea51fbebbe91d800f1df93096.jpg","city":"\u6cb3\u5317","cityid":"26","votes":"58","khmydcontent":"85.01","yitou":0}]}